พระครูบาเจ้าน้อย เตชปัญโญ

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  5552 จำนวนผู้เข้าชม  | 
 
พระครูบาเจ้าน้อย เตชปัญโญ องค์พระอาจารย์อีกพระองค์หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือมาตั้งแต่อายุ 17 ปี สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ไปทำกุศล  ชักชวนผู้ร่วมบุญทานบารมีกับพระครูบาเจ้าตามโอกาสตราบวันนี้13 ปี  เพราะข้าพเจ้าอายุ 30 ปีแล้วได้รับทราบถึงข้อปฏิบัตร ศรัทธาปสาทะแล้ว กราบได้เต็มใจ ท่านพระครูบามีคำสอน  ข้อชีวิต  คติเตือนใจ จะเน้นย้ำเสมอๆๆๆๆแก่คณะศิษย์ผู้นับถือโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ส่งกระแสเมตตาจิตบารมีโดยไม่จำกัดชนชั้นวรรณะ ให้ศีล ให้พร แผ่เมตตาจิตด้วยใจจริงๆๆๆ พระครูบามีพรหมวิหารธรรมอันเยี่ยมตามรอยบารมีตนบุญพระครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งลานนาอย่างงดงามด้วยบุญ

เวลาไปกราบจะรู้สึกปิติสดชื่นใจเสมออันว่าคำสอนหรือความเมตตานั้นแค่คำคำเดียว ถือเป็นครูบาอาจารย์ตลอดชีวิต ข้าพเจ้าศรัทธาในวัตรปฏิบัตรของท่านพระครูบาเจ้าน้อย และปิติยิ่งเมื่อข้าพเจ้าตอนเป็นฆราวาสถือพรตโยคีแบบเซียนของจีนได้ตั้งจิตจะสร้างพระธาตุดอยกลางอริยะสัจจังที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ต้องใช้กำลังใจมากเพราะเป็นสิ่งละเอียดอ่อน พระครูบาเจ้าน้อยท่านก็เมตตาให้คำแนะนำเรื่องการสร้างและแผ่เมตตาให้เสมอมา พระครูบาท่านว่าเป็นงานบุญตนผู้สร้างต้องเป็นตนนำบุญเพราะเป็นของใหญ่ ข้าพเจ้าจึงลางานทางโลกลาจากพรตโยคีออกบวชเป็นพระมาจนถึงปัจจุบันนี้ตามเหตุปัจจัยจัดสรรตามบุญตามบารมี

ทุกงานกุศลที่ข้าพเจ้าจัดหรือจาริกแสวงบุญไปที่ใดพระครูบาเจ้าน้อยจะเมตตาสอบถามเสมอและแผ่เมตตาให้ทุกงานบุญซึ่งถือเป็นบุญยิ่งที่ข้าพเจ้าได้พบครูอาจารย์ดี เป็นกำลังใจชีวิตเพราะพระครูบามีวัตรปฏิปทาไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเลย ยิ่งทรงซึ่งศรัทธาบารมีโดยเฉพาะจิตอันเข้มแข็งวัตถุมงคลของท่านประจุกำลังจิตสูงมากมีประสบการณ์สม่ำเสมอ  มีผู้กล่าวถึงมากด้วยแรงบุญปฏิบัติจิตภาวนาอาคมจิตสมถะ  วิปัสนาที่พระครูบาอบรมสั่งสมบารมีและกตัญญูกตเวทิตาในครูบาอาจารย์ทั้ง9พระองค์  และทานศีลภาวนาของท่านอันหาผู้ปฏิบัติเช่นท่านได้ยาก ที่ถือข้อปฏิบัติแบบโบราณจารย์ลานนาตามรอยตนบุญอันยิ่ง

โมทนาบุญพระครูบาเจ้าน้อย..ผู้มีเมตตาบารมี พรหมวิหารธรรมแผ้กว้าง ข้าพเจ้าและคณะศิษย์กองบุญหมื่นฟ้าน้อมอาจาริยะบูชาในตนบุญบารมีแห่งลานนาในกุศลกิจของพระครูบาเจ้าทุกประการเทอญ โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ  โมทนาสาธุ

ณเซียณเจ้า กองบุญหมื่นฟ้า
เสาร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖

 

Powered by MakeWebEasy.com