วันที่เกิดกับมนต์ภาวนาจิต ใช้ภาวนาปรับจิตใจง่ายๆ

Last updated: 21 ธ.ค. 2554  |  9151 จำนวนผู้เข้าชม  | 


วันที่เกิด กับมนต์ภาวนาจิต
ใช้ภาวนาปรับจิตใจง่ายๆ
ตรึกนึกถึงบุญทานศีลภาวนา กรวดน้ำ
วันเกิด มนต์ภาวนา ความหมาย
1 อะระหัง  เป็นพระอรหันต์
2 พุทโธ   เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
3 มะอะอุ พระไตรปิฏก
4 เมกะมะอุ พรหมวิหาร 4
5 นะโมพุทธายะ พระเจ้า 5 พระองค์
6 นะมะพะทะ ธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม
7 สะธะวิปิปะสะอุ โพชฌงค์ 7
8 โสโสสะสะอะอะอะอะ พระอริยะบุคคล 8
9 อะสังวิสุโลปุสะภุภะ พระนวโลกุตรธรรม
10 ทาสีเนปะวิขะสะอะเมอุ บารมี 10
11 นะโม สันตาคีรียักโข
12 ตัสสะ พระราหู
13 ภะคะวะโต ท้าวมหาราชทั้ง 4
14 อะระหะโต พระอินทร์
15 สัมมาสัมพุทธัสสะ พระพรหม
16 โลกะวิทู ผู้รู้แจ้งโลก
17 ภะคะวา  ผู้มีโชค
18 สุคะโต  ผู้ไปแล้วด้วยดี
19 สะระณะมะ หัวใจพระสรณะคมณ์
20 บุทิอะ หัวใจญาณทั้ง 3
21 ปถวิยัง พระแม่ธรณี แผ่นดิน
22 นาสังสิโม เต่าเรือน
23 จิปิเสคิ หัวใจปฏิสังขาโย
24 นะชาลีติ พระสิวลี
25 อิมานิ คาถาสำเร็จ
26 อิกุกุ คาถาไก่แก้ว
27 นะสิวังพรหมมามะอะอุ เรียกลาภ
28 อะปะจะคะมานิมา เรียกผล
29 สังวิธาปุกะยะปะ  พระอภิธรรม 7
30 อิสวาสุ  พระรัตนตรัย
31 สิวังพุทธัง พระนิพพานธาตุ


Powered by MakeWebEasy.com