พระคาถา 10 แม่ ให้รวย

Last updated: 23 ธ.ค. 2554  |  7097 จำนวนผู้เข้าชม  | 


  พระคาถา 10 แม่ ให้รวย  

 มหาปาระมิแม่
นะโมพุทธายะ  นะโมธัมมายะ  นะโมสังฆายะ
มหามาตาอุบาสิกา 
พุทธศาสนังมหาลาภังทสะอุบาสิกาเอตทัคคานัง อะหังวันทามิสัพพะทา
ปฐมัง  นะโมมาตาสุชาดามธุปายาสานัง โสดาบันจิตตัง มหาลาภังภะวันตุเม
ทุติยัง  นะโมวิสาขามิคารมาตา  มหาทานังมหาโภคัง  มหาอภิลาภัง  โสดายันจิตตัง  ปิยังมะมะ
ตติยัง นะโมขุชชุุตตรา  มาตา  สิกขา  ปัญญาญัง
มหาไมตรีโสดาบันจิตตังปิยังมะม
จตุตถัง  นะโมสามาวดีมาตามหาเมตตา  กรุณา  โสดาบันจิตตัง  อภิลาภังภะวันตุเม
ปัญจะมัง  นะโมอุตตรามาตา  เอกฌานัง
มหาปาระมิจิตตัง  โสดาบันจิตตัง  มหาตปังภะวันตุเม
ฉกัง  นะโมสุปปวาสามาตา  มหาเอกโภชนา
สัพพะโภชนา  นานาสักการะวันทานัง
โสดาบันจิตตัง  ปิยังมะมะอมราจาสวาหมอมปิยาวาเยสิเนสวาหะมหาลาภาภะวันตุเม
สัตตังสัตตังนะโมสุปปิยามาตามหาอุปัฏฐากะโรคาพาธะสังฆะสังฆามหากรุณาจินดามณี
ไมตรีปิยะไมตรีอมมุทุกรุณาโสดาบันจิตตังจิตตัง
ปิยังลาภาภะวันตุเม
อัฏฐะกัง  นะโมกาติยานี  มาตามหาอจลศรัทธานัง  รัตนตรัยยัง  โสดาบันจิตตัง  มหาสุขังภะวันตุเม
นวโม  นะโมนกุลมาตา  มหาวันทนานังพุทโธ  อโหพุทธัง  พุทธะอารักขะกัง  พุทธานังพุทธสังมิ  อิอิอุอุ  กันกัน
สัพพะอันตรายาวินาสันติ
ทสทสานโมกาฬีมาตา  สุสสูสังลภเตปัญญัง
ธัมมะจิตตัง  ธัมมะจิตตาธัมมะเมตตา  ธัมมะลาภา  มหาพโลโสดาบันจิตตังปิยังมะมะ

หะทะยังไมตรีสิเนสวาหม
อมพุทธะราชา
อมธัมมะราชา
อมสังฆะราชา
ทานะ  ศีละ  ภาวนา
มะอะอุอะระหัง  ภะคะวา  พุทโธ
นะมามิหัง


สวดทุกวันรวยบุญบารมี

ด้วย 10 พระแม่อุบาสิกาผู้ทรงคุณ คือ

         

1.  พระนางสุชาดา  ผู้ถวายข้าวมธุปายาส เลิศในการถึงสรณะก่อน
2.  นางวิสาขามิคารมาตา  ผู้เลิศในทางถวายทาน
3.  นางขุชชุตตรา  ผู้เลิศในทางศึกษามาก
4.  นางสามาวดี  ผู้เลิศในทางเมตตา
5.  นางอุตตรา  ผู้เลิศในทางเจริญฌาน 
6.  นางสุปปวาสา  ผู้เลิศในทางถวายของมีรสอร่อย
7.  นางสุปปิยา  ผู้เลิศในทางบำรุงพระภิกษุไข้
8.  นางกาติยานี   ผู้เลิศในทางเลื่อมใสไม่หวั่นไหว
9.  นางนกุลมาตา  ผู้เลิศในทางสนิทสนมกับพระศาสดา
10. นางกาฬี   ผู้เลิศในทางเลื่อมใสธรรมที่ได้ยิน


เป็นบารมีมหาอุบาสิกาบารมีพระแม่เจ้าทั้ง 10
ผู้ทรงบารมี  ทานศีลภาวนา
ปิดอบายภูมิ
ผู้ใดเลื่อมใสภาวนา
นึกถึงพระรัตนตรัยไม่ขาด
จักเจริญลาภวาสนาอย่างยิ่ง

คาถาย่อ 
อมมาตาปิยามหามาตาสวาหม
อม  สุ  วิ  ขุ  สา  อุ  สุปะ  สุปะ  กา  นะ  กา
มาตา  มหาลาภาภะวันตุเม


เป็นลาภผลทางฆราวาสที่สมดุลโลก เจริญธรรมแท้

ฉบับ  หมื่นเจ้าจันทรังสี  แต่งไว้
ให้คนภาวนาเป็นยอดคน
ด้วยบุญแม่เจ้า
 

Powered by MakeWebEasy.com