รอบรู้หมื่นฟ้า
อ.ไวรุศมุณีแนะนำพระโพธิสัตว์องค์สำคัญ
[24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]จำนวนผู้เข้าชม 29213 คน

                     พระโพธิสัตว์องค์สำคัญ                     พระโพธิสัตว์องค์ต่างๆที่แนะนำนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ท่านอาจารย์อยากแนะนำให้รู้จักเพิ่มเติม
เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจและบูชาได้อย่างถูกต้อง
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ทุกเมื่อ

+++ และอ่านเพิ่มเติมประวัติและตำนานเซียนของจีนได้ที่นี่ +++

ท่านอาจารย์สืบสายวัชรยานจาก
พระมหาวัชระโพธิสัตว์
ผู้ไร้รูปแบบเหนือฟ้าดิน
เป็นปัญญาอันไพบูลย์มีอานุภาพแห่งชื่อไวรุศมุณี
คือแก้วประเสริฐแห่งองค์ปฐมไวโรจนะพุทธเจ้า
ผู้มีปณิธานช่วยผองสัตว์ด้วยบารมีอันยิ่งไร้รูปแบบ

 
พระแม่มหาสปตโกฏิจุณฑิมหาพุทธมาตา

เป็นยิ่งกว่าปวงพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
ผู้สวดบูชาธารณีจะสำเร็จดังใจทุกประการ
คาถาบูชา
"โอม สปตนาม สมยักกะ พุทธะนาม โกฏินาม
โอม จเร จุลจุน เทสวาหายะ"
พระมัญชุศรีโพธิสัตว์

คาถาบูชา
  "โอมอาราปาสะนา"

สวดภาวนาขอพรให้จิตสงบบังเกิดพุทธิปัญญาขจัดปัญหาชีวิตการงานการเรียนจะผ่านพ้นไปด้วยดีทำให้สมองผ่องใสเจริญปัญญาได้ง่ายกิเลสมาร อวิชชา
ไม่มารบกวน ในเถรวาทเปรียบได้กับมหาปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า
นิยมสร้างรูปในมหายานถือคัมภีร์แทนผู้รักษาธรรม และถือพระขรรค์แทนความคมแห่งปัญญาประหารกิเลส ทรงประทับสิงห์โตแทนปัญญาอันห้าวหาญ
ทรงไว้ซึ่งปัญญาบารมี

 

ประวัติพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์

คาถาบูชา
"โอม นโม สมันต พุทธะ นาม ฮาฮาฮา วิสมเย สวาฮา"

ท่านท้าวมหาพรหมธรรมบาล
เป็นเทพชั้นสูงตัวแทนของผู้ทรงฌาน
มีวิมาน 20 ชั้น คือ 16 รูปพรหม 4 อรูปพรหม
บูชาเพื่อขอพร บังเกิดพรหมวิหารจิต
ทำให้เป็นฐานแห่งการเจริญธรรมได้เร็ว จะสมหวังในพรด้วยกุศลจิต
คาถาบูชา
"
นะมะ สมันต พุทธ นาม ประชา ปตเย สวาฮา"

 


พระวัชรปาณีโพธิสัตว์

หมายถึงพระโพธิสัตว์ผู้ถือสายฟ้า หลักฐานฝ่ายบาลีถือว่าเป็นยักษ์ที่คอยคุ้มครองพระพุทธเจ้า พระวัชรปาณีหรือพระอินทร์ธรรมบาลดูแลรักษาพระพุทธศาสนาตราบ 5000 ปี ผู้ใดสวดบูชาจะได้รับการคุ้มครองรักษาจากปวงเทพทั้งปวงไม่มีวันตกต่ำในทุกสถาน โภคทรัพย์จักสมบูรณ์อย่างยิ่งในที่ๆเคารพ
ท่านจะพ้นป่วยไข้ภัยเวรทั้งปวง
คาถาบูชา
"นโมโอมสมันตะพุทธะนามสักยะสวาฮา"
หรือ
"ตัทยถาอะฆุมะฆุตะระฆุมะมะฆุฆุเรหะหุ
เรมันระมันระมันระมันระชุชุเรชุเรสวาหายะ"

พระมหากาลาโพธิสัตว์โพธิสัตว์

เป็นมหาเทพผู้คุมกฎจักรวาลและกาลเวลาที่คุมสรรพสิ่ง
ผู้บูชาจะเข้าใจในกฏธรรมชาติยิ่งขึ้น ทำให้แจ้งในพระไตรลักษณ์
ล้างอาถรรพณ์ไสยคุณทุกชนิด บังเกิดมหาจิตตานุภาพชั้นสูง

คาถาบูชา
"โอม สมันต พุทธ นาม มหากาลา สวาฮา"

พระชัมภาลาของธิเบตหรือท้าวเวสสุวัณ
ของไทย
มีหน้าที่ปราบปรามภูติผี นำโชค เรียกทรัพย์
เป็นเทพโชคลาภนำพาความสุขความเจริญมาสู่ผู้บูชา
เป็นจอมยักษ์แห่งทิศเหนืออยู่บนสวรรค์
ชั้นจาตุมหาราชิกา
ผู้ติดขัดการเงินทรัพย์สินขัดข้องควรบูชาเสมอ
จะผ่านพ้นโดยอัศจรรย์

คาถาบูชา

"โอม สมันตะ พุทธะ นาม ไว สวัณณะ สวาฮา"

พระอากาศครรภโพธิสัตว์


เป็นพระอนุตรมหาโพธิสัตว์อันแสดงองค์ธรรมละเอียดดังผู้ดูแลรักษาลมหายใจแห่งปวงพระพุทธเจ้าทั้งปวงอากาศทั้งหลาย เต็มไปด้วยพุทธบารมีอันไพศาล
ผู้ใดบูชาจะบังเกิดมหาบารมี ให้มีพลังกุศลอันไม่มีประมาณ
ผู้บูชาจักสำเร็จในจิตไร้ประมาณ

คาถาบูชา
"โอม นโม อากาศ ครรภายะ โอม อริ กมริ มุริ สวาหา"
ภาวนาเพื่อให้มีความจำที่ดี และสำเร็จสมบูรณ์ในปณิธานทั้งปว


พระจินดามณีจักรโพธิสัตว์

 
คาถาบูชา
"โอม ปัทมะ จินดามณี ชวาลา ฮุม"
พระหัตถ์ทรงรัตนจักร หมายถึงธรรมจักรที่สามารถช่วยให้สัตว์โลกหลุดพ้นจากวัฏฏะตามปรารถนา
เหนือพระมาลาเทิดรูปพระอมิตาภะพุทธเจ้า ประทับอยู่ในปางเทศนามี 6 กร

พระกรขวาบน ทรงแสดงท่ามุทราดำริ เป็นสัญญลักษณ์แสดงความเมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง
พระกรขวากลางทรงจินดามณีแสดงถึงแก้วสารพัดนึกที่จะปลดเปลื้องความทุกข์
พระกรขวาล่างทรงลูกประคำ แสดงว่าทรงโปรดทุกข์ของบรรดาสัตว์เดรัจฉาน
ด้านพระกรซ้ายบน ทรงแสดงท่าบรรพตประชาเป็นสัญญลักษณ์แห่งการบรรลุสมาธิที่ไม่หวั่นไหว
พระกรซ้ายกลางทรงดอกปทุมแสดงถึงความบริสุทธิ์ สะอาดปราศจากอบายธรรมทั้งหลาย
พระกรซ้ายล่างทรงกงจักร เป็นเครื่องหมายว่า สามารถเทศนาอนุตตรโพธิธรรมให้ผู้อื่นบรรลุตาม
จากจำนวนพระกรทั้ง 6 ของพระจินดามณีจักรอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์
เป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถในการโปรดสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 6 ภูมิ ให้บรรลุสู่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน

พระอัคนีเทพธรรมบาล‏

ตัวแทนแห่งธาตุไฟ ผู้นำคำอธิษฐานแห่งปวงสัตว์ไปสู่ปวงพระพุทธเจ้า
ผู้ระลึกถึงท่านขณะถวายธูปเทียนไฟบูชาจะได้รับพรมงคลอันรุ่งเรือง
ทำให้ง่ายในการได้ตาทิพย์ด้วยอำนาจเตโชกสิณคือการบูชาไฟ
และระลึกเป็นสมาธิซึ่งมีมาแต่บรรพกาล

คาถาบทบูชา
"โอม อัคคนี สวาหายะ"
พระไภษัชยคุรุ

เป็นต้นตำนานในการนับถือพระกริ่งที่ใช้ทำน้ำมนต์ได้ เรียกง่ายๆว่าพระหมอยา
เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคมีกายสีน้ำเงินดังไพฑูรณ์ดังลาพิสลาซูรี
ในมือถือหม้อน้ำทิพย์เพื่อดับโรคกายใจ ผู้ใดศรัทธาเคารพจะได้รับพุทธเมตตา รัศมีสีน้ำเงินจากพระองค์ท่านเป็นที่นับถือมากในพุทธมหายาน วัชรยาน แค่ตั้งจิตสวดบูชาทำใจสบายๆโรคร้ายก็ดับสูญแม้มีวิบากกรรมก็จะเบาบางลง ในพุทธเถรวาทเปรียบดังพุทธโอสถชำระกายวาจาใจ
คือใจแห่งพุทธธรรมรักษาได้ทุกโรค ในธิเบตเคยมีผู้ป่วยชาวอเมริกันไปรักษาด้วยมนตราบำบัด
โดยพระลามะปรากฏมะเร็งร้ายหายด้วยพลังจิตด้วยพุทธบารมีนี้เป็นอัศจรรย์ ขอเพียงศรัทธาชำระกายวาจาใจสวดภาวนาเสกน้ำอาหารดื่มทานวิบากจักเบาบางและสลายที่สุด

คาถาบทบูชา
"โอมไพหูม" หรือ "โอม ไภษัชเย สมุทกเต สวาหา"
หรือ บทเต็มว่า
"นโม ภควเต ไภษัชยคุรุไวฑูรย ปภารา ชัยยะ
ตถาคตยะอรหเต สัมยักสัมพุทธายะ ตัทยถา
โอม ไภษัชเย ไภษัชเย ไภษัชเย สมุทกเต สวาหา"


เทพองค์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับกองบุญหมื่นฟ้าโดยตรง สามารถอ่านได้ที่ ==> ประวัติกองบุญหมื่นฟ้า

 ข้อมูลเพิ่มเติมและบทสวดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ==> www.mahaparamita.com
 


รอบรู้หมื่นฟ้า
- พุทธประวัติ พระพุทธบารมี และการถวายข้าวมธุปายาส มีที่มา [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- โมทนาบุญบรรพบุรุษ [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- คาถาอุษณีวิชยธารณีสูตร [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- บันทึกการเสกวัตถุมงคลตามวิชาอาคม [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- รอบรู้เรื่องเปรต [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- ทำบุญปีเกิดแบบลานนากับมหาทักษาน่ารู้ [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- เรื่องของพระกริ่ง [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
- การสร้างพระพุทธเจ้า พระเจ้าทันใจ [24 สิงหาคม 2554 15:17 น.]
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
โมทนาสาธุ กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ ที่เมตตาแนะนำพระโพธิสัตว์องค์สำคัญให้ศิษย์ได้บูชา
ท่านอาจารย์คะ บทสวดบูชาของแต่ละองค์ จะต้องสวดจำนวนเท่าใดคะ
ชื่อ : อ.จินต์    วันที่ : 26 สิงหาคม 2554 18:41 น.

ความคิดเห็นที่ 2
ให้สวดกี่จบก็ได้ตามศรัทธาจิตของเรา
ที่จริงแล้วการนับถือพระพุทธเจ้าและปวงพระโพธิสัตว์ธรรมบาลในพุทธมหายานวัชรยานถือว่าเป็นกุศโลบายอันฉลาด
ให้คนเข้าสู่สมาธิภาวนาง่ายๆแล้วแต่ชอบบูชาพระองค์ใดให้จำและภาวนารูปนั้นๆทำให้เกิดผลเช่นนี้ๆก็เกิดจากอำนาจใจตนนั่นเอง
ค่อยๆปฏิบัติให้ใจมั่นในศรัทธาสมาธิ
พอที่สุดก็ต้องวางรูปนามทุกสิ่งไร้การยึดถือตัวตนเป็นกุศโลบายสอนคนผ่านมนต์และรูปบูชา
เพราะในโลกเรานี้คนมีศรัทธามีมากกว่าคนมีปัญญาไงคะจึงสอนใจให้ยึดสงบแล้วค่อยสละวาง
ชื่อ : อ.ไวรุศมุณี   E-mail : wairutmunee@hotmail.com    วันที่ : 27 สิงหาคม 2554 08:51 น.

ความคิดเห็นที่ 3
กราบขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ ที่ให้ความกระจ่างในข้อสงสัย
พี่ ๆ น้อง ๆ คะ ท่านอาจารย์ได้เมตตาแนะนำพระโพธิสัตว์องค์สำคัญที่น่าจะบูชามาให้แล้ว ลองพิจารณาดูนะคะว่า
มีศรัทธา รัก ชอบ พระโพธิสัตว์องค์ใด ก็ขอให้บูชาภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวนะคะ
ชื่อ : อ.จินต์    วันที่ : 29 สิงหาคม 2554 15:40 น.

ความคิดเห็นที่ 4
ศรัทธา เพื่อให้เข้าถึงสมาธิจิต รวมทั้งปฎิบัติตนให้สมบูรณ์พร้อม พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ จะประทับและดูแลท่านแน่นอน
ชื่อ : ประธาน ทานธนะเจริญ    วันที่ : 4 ธันวาคม 2557 11:38 น.

ความคิดเห็นที่ 5
สวดมนต์ แผ่เมตตา
.
เป็นการทำบุญ
เป็นการทำทาน
เป็นการทำความดี
อย่างหนึ่งครับ
.
สาธุ ครับ -/- -/-
.
ชื่อ : สุขุม    วันที่ : 13 ตุลาคม 2561 20:47 น.

ข้อควรปฎิบัติในการแสดงความคิดเห็น
  • ไม่โพสคำหยาบ
  • ไม่พาดพิงผู้อื่นในทางเสียหาย
  • ไม่พาดพิงถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพรักของชาวไทย
หากตรวจพบจะทำการลบข้อความนั้นๆ ทิ้งทันที
  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 182
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,476,848
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 09/01/2563
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
5 เมษายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30     
             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Engine by MAKEWEBEASY